Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Webstep består av 400 kollegor som samarbetar med kunder över många olika branscher och sektorer. Tillsammans säkrar vi strömförsörjning, effektiv flygresebokning, nyskapande mobilbanker och effektiva molnlösningar. Vi skapar ny affärsnytta genom information och vi utvecklar digitaliserade vård- och stödfunktioner för viktiga samhällsfunktioner. Och mycket annat. Väldigt mycket annat. Vi har många historier att berätta.

Vi hjälper våra kunder att skapa och förbättra digitala tjänster och produkter. Vi bygger broar mellan teknik och företagande, hittar möjligheter och hjälper till att förverkliga dem. Vi förstår byggstenarna och kan hjälpa dig i en ny teknisk verklighet – med IoT, Machine Learning, Data Science och robotisering. Vi arbetar handgripligt och har varit med om att rida ut stormar. Detta har format vår identitet.

Vi ser till att de bästa medarbetarna gör jobbet på kortare tid med högre kvalitet. Detta blir lönsamt för alla parter. Därför är Webstep ett företag för och med seniorkonsulter. Vi anställer bara de bästa och mest erfarna konsulterna. Lika viktigt är också de personliga egenskaper som gör att en medarbetare passar in hos våra kunder. Det ska vara okomplicerat och positivt att samarbeta med Webstep.

 • 395
  Anställda
 • 11
  Avdelningar i Norge och Sverige
 • 11
  Konsulternas snitterfarenhet i år
 • 2000
  Året Webstep grundades
 • 530
  Omsättning (MNOK) 2016
 • 3
  År bland topp 25 i "Great Place To Work" i Sverige
 • 16
  Nationaliteter representerade
 • 250
  Kunder

Vision och värderingar

Vår vision är att realisera medarbetares och kunders fulla potential.

Detta är en offensiv och generös vision som innebär förpliktelser gentemot våra kunder och partners och också oss själva.
I ett aktivt arbete med att förverkliga dessa Webstep-värderingar ska följande uppnås:

Ett ärligt och okomplicerat företag. Detta innebär att det ska vara bra att vara anställd eller kund hos oss. Vi arbetar för öppenhet, enkelhet och pålitlighet. Genom riktad rekrytering, bra rådgivning och solid leverans skapar vi förutsättningar för att medarbetare och kunder väljer oss.

Vi är innovativa och kompetenta. Det innebär att vi möter en föränderlig värld med ett innovativt och affärsorienterat förhållningssätt. Vi arbetar aktivt för att skapa förändring, förbättring och innovation hos oss själva och i våra nätverk.

Vi är engagerade och kvalitetsmedvetna. Det innebär att vi ska anställa och ta hand om duktiga och engagerade medarbetare – kollegor som gör skillnad och gläds åt möjligheten att utveckla, använda och dela med sig av kunskap.

Vår historia

Webstep är historien om föränderliga spelregler, handplockade medarbetare och ett kompromisslöst fokus på solid utbildning, äkta erfarenhet och välutvecklade sociala antenner.

Resultatet är ett ”stort litet företag” – stort genom många fantastiska medarbetare och stor leveranskraft, litet genom lokal närvaro som är anpassad efter den lokala marknaden med unik arbetsmiljö och kultur.

Webstep är skräddarsytt för digitalisering, nöjda kunder och stolta konsulter. Som känner att de kommit hem.

Här är vår historia i tre steg

 • GRUNDARTID 2000-2003

  De första åren fokuserade Webstep på att på att bygga och trimma ett nyskapande, smidigt och effektivt IT-konsultföretag kring riktigt bra konsulter. Tanken var att ett företag som definierats för seniorkonsulter skulle kunna blir framgångsrikt i rekryteringskonkurrensen och ge kunderna pålitlig tillgång till den bästa kompetensen. Ett koncept med en bra kunskapsmiljö och återkommande kunder borde gå att återskapa på fler platser. Det gjorde det.

  Verksamhetsmodellen fanns på plats och fungerade väl redan 2003. Företaget växte och resultaten var bra. Fokus låg tungt på försäljning och kundrådgivning, marknadsarbete och konsult- och kunduppföljning. Nu var tiden kommen att sjösätta konceptet i andra städer.

 • AVKNOPPNING FRÅN 2004

  Mellan 2004 och 2006 etablerades Webstep i flera städer, först i Oslo och sedan snabbt i Stavanger och Trondheim kommande år. Webstepmodellen återskapades och sattes i drift. Mellan 2007 och 2010 delades Oslo in i det som nu är fyra avdelningar utifrån olika teknik- och marknadsområden. Avdelningar för Java- och .Net-teknik var först ute och därefter etablerades också enheter för Business Intelligence och projekt- och testledning.

  I Sverige startades Websteps verksamhet i Stockholm och Malmö genom köpet av företaget Diversify år 2012, vars namn ändrades till Webstep år 2015. I Bergen grundades avdelningen för Business Intelligence år 2013. En utvecklingsavdelning i Kristiansand såg dagens ljus 2014.

 • DIGITALISERADE TIDER FRÅN 2015

  Sådana som oss lever i den perfekta tiden. Digitisering, digitalisering och digital transformation tränger in överallt. Byggklossarna, erfarenheten och förmågan att fånga upp allt nytt och sätta det i arbete finns redan i överflöd hos oss på Webstep. Vår styrka är att vi kan korta ner vägen från teknisk möjlighet till affärsmässig verklighet för våra kunder. Vi lever i – och med – de tekniska möjligheternas utveckling

  2015 valde vi att satsa tvärfunktionellt på Internet of Things. Vi var early starters både nu och vid första början. IoT handlar bland annat om molnet, mobilitet, maskininlärning, robotisering och integration. Vår handgripliga teknikkompetens, domänkunskap och närhet till kunden skapar möjligheter. Vi är i digitaliseringens tidsålder och Webstep förbereder sig på det som komma skall.

Samhällsansvar

Webstep har verksamhet i Norge och Sverige, anställer ungefär 400 personer varav en stor andel är gifta och har barn. Vi är djupt förankrade i städerna vi är verksamma i och har yrkesmässiga relationer som spänner över sektorer, branscher, föreningar, partnerskap och hela samhället. Dessa relationer bygger på ärlighet, skicklighet och tillit och en förmåga att ta hand om och hänsyn till varandra.

Tjänsterna vi levererar hjälper många, har stor företags- och samhällsbetydelse och är viktiga byggstenar i näringslivet, för offentliga nyckelinstitutioner och samhället i stort.

En hög kunskapsnivå och kunskapsutveckling är viktigt för oss, och vår vilja att dela med oss är en bärande del av vår företagsidé, vår vision och våra värderingar.

Allt detta ligger till grund för vårt anseende och är därför också avgörande för hur vi definierar och uppfyller vårt samhällsansvar.

Våra relationer till medarbetare och deras familjer, våra kunder och deras kunder, leverantörer och partners, fysiska kontorsmiljöer, lokalsamhälle och rikssamhälle är avgörande för vår framgång. Först och sist i detta led står självklart företagets ägare och styrelse.

Dessa relationer definierar därför insatserna inom ramarna för vårt samhällsansvar. Dessa är våra viktigaste åtgärder:

Våra medarbetare och deras familjer
I våra anställningsavtal och riktlinjer för de anställda ställs stränga etiska krav, krav på informationssäkerhet och krav på ekonomisk och praktisk företagsstyrning, både i förhållande till företaget och till enskilda anställda. Alla former av korruption är fullständigt oacceptabel, och gåvor till och från företagets anställda får inte förekomma utöver vad som kan inrymmas i vanlig artighet.

Vår personalfunktion är decentraliserad till respektive avdelning och personalansvaret ligger alltid hos den chef som ansvarar för kunden som den enskilde konsulten arbetar hos. Dialogen är tät och öppen och oberoende medarbetarundersökningar visar att den också fungerar bra. Vårt HMS- och säkerhetssystem är öppet för anmälan och anonym feedback kring alla slags olagliga, farliga, oetiska eller på andra sätt förkastliga förhållanden som den enskilde anställde tycker det är relevant att rapportera.

Det ska vara bra att vara anställd på Webstep. Vi tror att våra medarbetare mår som bäst om vi ger dem tillit, inflytande och frihet att ta ansvar och fatta välgrundade beslut som kommer dem själva och företaget till gagn. De senaste tio åren har Webstep deltagit i Great Place to Work-institutets internationellt välrenommerade arbetsmiljö- och företagskulturanalys med tillhörande utnämning av Norges bästa arbetsplatser. Undersökningen kartlägger i vilken utsträckning medarbetare har tillit till människorna de jobbar för, är stolta över arbetet de utför och känner gemenskap med sina kollegor. Sedan 2009 har Webstep placerat sig på Norges topp 10-lista och de senaste sju åren har vi hamnat topp 3 i vår klass i Norge.

Vi lägger stor energi på att utnyttja och vidareutveckla vår arbets- och kunskapsmiljö. Här ingår också ett gemensamt ansvar att ta avstånd från och vidta åtgärder mot alla former av diskriminering, exempelvis mot bakgrund av religion, hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, nationalitet eller funktionshinder.

En hållbar balans mellan privat- och yrkesliv är helig hos oss på Webstep. Webstep är ett familjeorienterat företag. Detta tar sig uttryck i att familjen ofta är involverad i företagets arrangemang, på ett sätt som alltid uppfyller kraven i all tillämplig lagstiftning. Vår familjeorientering visar sig också i den frihet våra anställda har i att själva styra sin arbetstid i förhållande till familjebehov och familjesituation.


Våra kunder och deras kunder, leverantörer och partners.
Websteps antikorruptionspolicy och stränga krav på säker hantering av information är centrala element i vårt förhållande till kunder, leverantörer och partners. Vårt samhällsansvar tar sig också uttryck i de uppdrag vi åtar oss och vad vi bidrar till att förverkliga.

Webstep är aktiva i offentliga ramavtal och bidrar till att säkra kompetens och kvalitet vid förvaltning av viktiga samhällsfunktioner exempelvis inom hälsa, kollektivtrafik, tull och avgifter, revision, energi, pensioner och domstolsväsende.

Inom det privata näringslivet har vi verksamhet i de flesta sektorerna och bidrar med kompetens och kapacitet inom exempelvis livsmedelsdistribution, bank- och finans, olje- och offshoreverksamhet, energi, telekom och produktföretag inom programvaruindustrin.

Innan vi etablerar nya kundrelationer utvärderar vi om den potentiella kundens renommé, företagsidé, policy kring underleverantörer och upplevda företagsstyrning stämmer överens med våra etiska och affärsmässiga värderingar.


Fysisk kontorsmiljö, lokalsamhälle och rikssamhälle
Webstep är en decentraliserad organisation och ungefär 90 procent av våra medarbetare arbetar heltid ute hos kund. Våra kontor är jämförelsevis små och vi hyr in oss i välskötta företagslokaler med god förvaltning inom områden som energi, miljö och avfall.

Vi är starkt engagerade i vår verksamhets miljöpåverkan. Som en del av detta ser vi till att våra hyravtal och vår infrastruktur är energieffektiva och att vår avfallshantering har minimal negativ miljöpåverkan. Webstep är också en stor användare av elektronisk kommunikation som gör det möjligt att i mycket stor utsträckning begränsa resandet. I detta ingår också att vi bygger vårt arbete kring webbaserade kommunikations- och videolösningar. Vi är också angelägna om att tillämpa kloka inköpsrutiner.

Webstep har lokal närvaro, en prisbelönt arbetsmiljö och aktiv familjepolitik. Vi uppmuntrar våra anställda att använda denna frihet för att ta förtroendeuppdrag och göra insatser i sina lokalsamhällen, i exempelvis civilsamhälleliga organisationer, barn- och ungdomsföreningar eller som föräldrarepresentanter i skolan.

Webstep har också systematiskt donerat pengar till välgörande ändamål, exempelvis istället för den traditionella julklappen till kunder och medarbetare.

Företagets ägare
Webstep är ett välskött och solitt företag med gott renommé och starka ekonomiska resultat. Vi har en bra arbetsmiljö med mycket nöjda medarbetare som själva får ta del av en stor del av det värde företaget skapar. Vi anser att de policyer, riktlinjer och värderingar som vi beskrivit ovan är en avgörande orsak till detta.

I slutändan kommer detta också våra ägare till godo som ansvariga för våra policyer och vår samlade verksamhet.